MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Finans Yönetimi Eğitimi amacı temel finansal tablolar ve finansman bilgi sistemini oluşturan faktörler hakkında gereken bilgileri, pratik uygulamalar ile katılımcılara aktarmaktır.Yönetimin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, finansal koor- dinasyonun sağlanması ile mümkündür. Ekonomik koordinasyon ise finansal tablo ve raporların amaca uygun düzenlenmesi, bu konuda anlayış birliğinin sağlanması ile gerçekleşir.

GENEL MUHASEBE EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Genel muhasebe ve mali konular tüm ülkelerde neredeyse hemen hemen aynıdır. Ülkelerin vergi politikaları birbirinden farklı olsa da muhasebenin temel ilkeleri uluslararası standartlarla belirlenir. Tüm ülkelerde kabul gören muhasebe ilkeleri bu eğitimde ele alınacak ve muhasebe bilgileri genel bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Genel Muhasebenin Temeli
 • Temel Muhasebe Kavramları
 • Tablolar Ve Defterler
 • Hesaplar
 • Varlık Hesapları
 • Kaynak Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Maliyet Hesapları
MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim kapsamında, işletme yöneticilerinin; Muhasebe / Finans bölümü yetkililerinin ve uzmanlarının; Finansal Tabloları analiz edebilme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi, Finansal Analizin öneminin kavranılması ve Mali Tablo Analiz tekniklerinin öğretilerek, katılımcılara bu alanda sistematik bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği:

 • Temel mali tablolar
 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Enflasyonun bilanço ve gelir tablosuna olan etkileri
 • Satışların maliyeti tablosu
 • Net çalışma sermayesi değişim tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Öz kaynak değişim tablosu
 • Fon akım tablosu
 • Konsolide finansal tablolar
 • Mali tabloların analizi
 • Karşılaştırmalı tablo analizleri
 • Eğilim yüzdeleri yöntemi
 • Oran analizleri
 • Katma değer analizleri
 • Kritik hedefler tablosu
 • Çalışma sermayesi yeterlilik analizleri
 • Tartışmalar ,öneriler , çözümler
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama sistemleri konularında, başta temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme ve maliyet hesaplama süreçleri; maliyetlerin ayrıştırılması ve muhasebeleştirilmesi, maliyet kontrolü ve verimlilik analizleri, maliyet muhasebesinde çağdaş yaklaşımlar, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler, konularında; katılımcılara örnek uygulamalar ile güncel ve uygulamaya dönük bilgiler sunularak, onlara; bir maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesine dönük bilgiler kazandırılması, maliyet odaklı karar alma becerilerinin güçlendirilmesi ve güncel bilgilerle mesleki anlamda gelişim olanakları sağlanması amaçlanmaktadır .

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik yönetim , stratejik planlama ve Maliyet Yönetimi
 • Temel Kavramlar Harcama i Maliyet , Gider
 • Giderlerin sınıflandırılması
 • Maliyet Muhasebesi
 • Maliyet Yönetimi
 • Maliyet sisteminin oluşturulması ve maliyet hesaplama yöntemleri
 • Sipariş Maliyeti sistemi
 • Safha maliyeti sistemi ve işleyişi
 • Miktar dengesi ve eşdeğer birim kavramı
 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri ve muhasebeleştirilmesi
 • Direkt İşçilik giderleri ve muhasebeleştirilmesi
 • Genel Üretim Giderleri ve muhasebeleştirilmesi
 • Ortak ürün , Yan ürün ve Fireler
 • Gider Dağıtım Tablosu
 • Safha Maliyet sistemi ile ilgili örnek uygulamalar
 • Sipariş Maliyet sistemi ile ilgili örnek uygulamalar 
 • Üretim giderlerinin dağıtımı
 • Standart Maliyetler ve Standart Maliyet sistemi
 • Tek Düzen Hesap planı ve maliyet Hesapları 
 • 7 / A seçeneği uygulama örneği 
 • Maliyet Yönetimi Sisteminde çağdaş yaklaşımlar
İŞLETMELERDE BÜTÇE SİSTEMLERİ VE BÜTÇE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Stratejik planlama ve hedeflere göre yönetim ilkelerinin uygulama adımlarının oluşturulması, işletmelerde bütçe sistemlerinin kurulması, modern bütçeleme tekniklerinin ve sektörlere göre farklı bütçe uygulamalarının örneklerle anlatılması, bölüm ve yönetici performanslarının izlenerek değerlendirilmesi aktarılacak olup, Liderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında katılımcılara, bir bütçe sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması gibi konularda güncel ve uygulanabilir bilgilerin gösterilerek öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Bütçe Türleri, Bütçe Sistemleri ve Bütçeleme Teknikleri
 • Bütçeleme Süreci,Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar
 • Yıllık Faaliyet Bütçelerinin Hazırlanması, Temel Uygulamalat ve Teknikler
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar ve Bütçe Raporları
 • Ayrıntılı Uygulama Örnekleri ile Birlikte Sektör Bütçelerinin Tanıtımı
 • Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri
 • Nakit Akış Bütçeleri
 • Orta Vadeli Bütçeleme ve Çok yıllı Bütçeler
 • Tartışmalar, Öneriler, Çözümler
UFRS EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcılara birçok sektörü ilgilendiren ortak standartlarda yer alan ilke ve kavramların açıklanması ve uygulamada karşılaşılan örnekler eşliğinde UFRS bakış açısı ve temel prensipleri hakkında farkındalık kazandırılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
 • UMS 2 Stoklar
 • UMS 7 Nakit Akış Tablosu
 • UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 • UMS 12 Gelir Vergisi
 • UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 17 Kiralama İşlemleri
 • UMS 18 Hasılat
 • UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
DÖNEM SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile yıl sonunda kurumlar vergisi matrahının tespitine yönelik olarak vergi usul kanununa göre yapılması gereken değerleme işlemleri ile gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre gider yazılabilecek masrafların tespitine yönelik bilgiler en son durumu ile güncel olarak verilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Sabit kıymet aktifleştirmesinde faiz ve masrafların durumu
 • Amortismanlar
 • Şüpheli alacak karşılığı uygulaması
 • Değersiz alacak, vazgeçilen alacaklar
 • Menkul kıymetlerin değerlenmesi
 • Yenileme fonu uygulaması
 • Dövizli hesapların değerlemesi
 • Serbest bölgelerden elde edilen kazançların durumu
 • Kanunen kabul edilmeyen giderler
 • Stokların maliyet tespiti
 • Kar dağıtımı
FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS

Eğitimin Amacı: Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Yöneticilerin etkin ve doğru kararlar vermeleri ve bu sayede işletmelerin amaç ve hedeflerine etkin ve verimli bir şekilde ulaşmaları için “finansal birikim ve yetkinlikler” yöneticiler için son derece önemli gereksinimlerdir. Bu eğitime katılan finans ve muhasebe kökenli olmayan yöneticiler, kurumlarının finansal tablolarını anlayıp, yorumlayabilme, departmanlarında yapılan işlerin finansal tablolara yansıması konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitimin İçeriği:

 • Muhasebe nedir?
 • Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
  – Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  – Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
  – Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi
  – Yatay Analiz
  – Dikey Analiz
  – Rasyo Analizi
 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikleri

X

LEARNİNGA BİREYSEL EĞİTİM PAKETLERİMİZLE KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMİNİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ.

ŞİMDİ GRUPFONİ İLE FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. 

Grupfoni Fırsatı için Tıklayınız.    

Kurumsal Learninga için iletişime geçiniz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Tarih : 22.09.2017
Saat : 19:07
Yer : ahahahahha

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 00.00.0000
Saat : 00:00
Yer : Lorem ipsum

Turquality kapsamındaki firmaların ihtiyacı olan Turquality uzmanlığını sektörün en deneyimli danışmanlarından öğrenme fırsatı.

Eğitim İçeriği: 
– Turquality hakkında genel bilgi
– EB UUE’ye göre harcama belgelerinin düzenlenmesi
– Harcama öncesinde hazırlanması gereken dokümanlar
– Şirket içi Turquality süreç akışlarının belirlenmesi
– Turquality bütçe planının hazırlanması
– Kabul edilen en iyi örnekler üzerinde vaka incelemesi
– Reddedilen kötü örnekler üzerinde vaka incelemesi
– TQ Otomasyon sistemi kullanımı
– Turquality Performans Yönetimi

Tarih : 18 – 19 Ağustos 2017
Saat : 10.00 – 17.30
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 

Tarih : 15 – 16 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Tarih : 22 – 23 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Sağlıklı iletişimin en öncelikli öğrenmek olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, is ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. Iletisim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10.00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Eğitimin Amacı: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalısan ve
yönetici davranışları gerçeklestirmek, çalısan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ısıgında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri
sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, is doyumu, is verimi ve üstün hizmet sağlamak.

Egitimin Içerigi:

Tarih : 30 Eylül 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Egitimin Amacı: MS Excel, is dünyasında çok yogun sekilde kullanılan araç haline gelmistir. Excel’in etkin bir sekilde kullanılması
firmalarda önemli verimlilik artısını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düsmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalısanların
Excel’i etkin bir sekilde kullanmaları çalısmalarını daha kısa zamanda ve basarı tamamlamalarına ve raporlamalarına olanak
saglamaktadır.

Business Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük is hayatında karşılaşılabilecekleri
çesitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i
daha verimli bir sekilde kullanabileceklerdir.

Tarih : 13 – 14 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

*Eğitime katılanlara Learninga’dan kullanıcı açılıp office online eğitimleri açılacaktır.

Eğitimin Amacı: Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için degismek zorunda olan örgütler, insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin isletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür. Bu program; personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçisin önemi ile insan kaynakları uygulamalarına
bütünsel bakışına yönelik konularını içermektedir.

Eğitimin İçeriği:

Tarih : 28 – 29 Ekim 2017
Saat : 10:00 – 18:00
Yer : Maslak Work Haus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarih : 16 – 17.09.2017
Saat : 10:00
Yer : İstanbul

(Yeri belli olduğu zaman katılımcılara bilgi verilecek.)